Menü Bezárás

Szakályi Könyvtár


Cím: 7192 Szakály, Szabadság utca 151/b

Telefon: 06-74/588-076

Vezető: Feuerbach Szabolcs

 

Nyitvatartás

szerda: 1430-1500
iskolai könyvtár: 1500-1900
közösségi könyvtár péntek: 1500-1900

 

 


Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárhasználók köre

A Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Szakályi Könyvtárának (ezután: Könyvtár) szolgáltatásait igénybe veheti minden olyan személy, aki a Könyvtár használói közé regisztráltatja, és ezzel a Könyvtárhasználati Szabályzat betartására kötelezi magát; a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez olvasói jogviszonyt létesít, melynek során olvasójegyet igényel, és az alábbiakban rögzített – jogszabály alapján meghatározott – személyes adatait közli.

A Könyvtárhasználat módja

 1. A könyvtárhasználat minden esetben olvasójeggyel történhet.
 2. A Könyvtár a könyvtárhasználó jogszabályban (1997.évi CXL tv.) meghatározott adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.
 3. A könyvtárhasználó az olvasójegy kiállításához az alábbi személyes adatokat köteles közölni:
  • név, leánykori név, anyja neve,
  • születési helye, ideje,
  • lakcíme(i), értesítési címe,
  • személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
  • 14 év alatti személy esetében lakcím kártyájának száma,
  • külföldi állampolgár esetében útlevelének száma,
  • diákok esetében diákigazolvány száma.
  • A könyvtárhasználó nem köteles, de saját akaratából, ennek feltüntetése mellett közölheti e-mail címét, telefonszámát, foglalkozását.
 4. A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban történt változásokat haladéktalanul bejelenteni.
 5. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
 6. A beiratkozás díjtalan.

Könyvtári szolgáltatások

Kölcsönözhető művek és dokumentumok

A Könyvtár szabadpolcain elhelyezett könyvállománya, egyéb írott vagy elektronikus formában tárolt dokumentumok, audiovizuális dokumentumok úgy, mint video filmek, CD lemezek, CD-ROM és DVD (továbbiakban együttesen: dokumentum/ok), ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja.

A kölcsönzés feltételei és általános szabályai

Az olvasó az Olvasói nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja, hogy jelen Szabályzatot megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja, a kölcsönzés feltételeivel együtt. A kölcsönzés a számítógépes nyilvántartásba vétellel történik. A kölcsönzött dokumentumot az olvasó a kölcsönzési határidő lejártakor köteles átvételkori állapotában visszaszolgáltatni a Könyvtár részére. A dokumentum visszaszolgáltatását a Könyvtár a számítógépes rendszerében rögzíti.

Kölcsönzési határidők

A kölcsönzési időtartamok, illetve az egyidejűleg elvihető dokumentumok száma dokumentum típusonként eltérő:

 • Könyvek
  • száma maximum 3 (három darab)
  • kölcsönzési idő: 30 nap, mely egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a műre előjegyzés, kivéve a különleges jelzéssel ellátott dokumentumok (kézikönyvek), illetve a Könyvtár állományába nem tartozó más könyvtártól beszerzett könyvek, melyek kölcsönzési határidejét az illetékes könyvtár határozza meg.
  • a megkülönböztetett jelzéssel ellátott könyveket, folyóiratokat szigorú feltételekkel, a Könyvtár legfeljebb 1 (egy) éjszakára vagy hétvégére kölcsönzi, a tájékoztató könyvtáros külön előírása, engedélye alapján.
  • a Könyvtár a kölcsönzésre előjegyzést elfogad, és a könyv beérkezéséről értesítést küld, melyet maximum 10 napig tart fenn
  • az olvasó a kölcsönzött könyveket a kölcsönzési határidőre köteles visszaszolgáltatni.
 • Egyéb adathordozók száma
  • hanglemezekből 1db,
  • CD-ből 1 db,
  • videokazettából 1db,
  • DVD, CD-ROM 1 db,
  • hangoskönyvek 1 db,
  • kölcsönzési idő: 1 hét

A kölcsönzés módja

 • A könyvek egy része szabadpolcos rendszerben a kölcsönző térben található, amelyből az olvasó egyéni válogatás útján kölcsönözhet.
 • Az olvasóteremben sárga csíkkal jelölt könyvek csak helyben használhatóak.
 • Állományvédelmi okokból az olvasó nem kölcsönözheti a napilapokat, folyóiratokat, mikrofilmeket, fotókat és egyéb helytörténeti apró nyomtatványokat.
 • A kölcsönzött könyvek nyilvántartása számítógépes (vonalkódos) programmal történik. A kölcsönzési adatokat a Könyvtár számítógépen tartja nyílván, amely pontosan regisztrálja az olvasók és a kölcsönzött könyvek adatait.

A kölcsönzés rendjének megsértése jogi következményekkel jár:

 • A nem határidőre visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, melynek összege 10 Ft/nap/dokumentum.
 • Tartozás esetén újabb könyv, adathordozó nem kölcsönözhető.
 • Elvesztett, vagy megrongálódott könyvek, kölcsönvett dokumentumok esetén a Könyvtár lehetővé teszi, hogy az olvasó azokat beszerezze a bolti forgalomból (pótlás), azonban az olvasó által felajánlott pótlást megvizsgálja, és annak a Könyvtár megítélése szerinti nem megfelelősége esetén a pótlást visszautasíthatja, mellyel egyidejűleg a jelen Szabályzat szerinti pénzbeli megtérítést követelheti.
 • Pótlás hiányában a mindenkori új beszerzési árat, és a beszerzés költségeit (+50%) köteles az olvasó megtéríteni, mely nem lehet kevesebb:
  • a szépirodalmi művek, és az audiovizuális dokumentumok esetén 3000 Ft-nál,
  • a szakkönyvek és elektronikus dokumentumok esetében pedig 5000 Ft-nál.
  • régi, vagy nagyon keresett dokumentumok esetén a fenti elvek alapján megállapított ár négyszeresét köteles az olvasó kártalanításként megfizetni.
 • Az olvasó a kártalanítási összegen túl köteles a Könyvtár részére megtéríteni az ezzel okozati összefüggésben felmerült további károkat.
 • Az olvasó a fentieken túl köteles az adminisztráció költségeit is megtéríteni (felszólító levelek és megérkezett előjegyzés postaköltsége).
 • Eredménytelen felszólítás után a Könyvtár a tartozásokat peren kívüli eljárásban, illetve peres eljárás során hajtja be, melynek során az olvasó a peren kívüli, vagy peres eljárás költségeit is köteles viselni.

Számítógép és internethasználat

 • A Könyvtár olvasótermében 6 db asztali számítógép található internet kapcsolattal.
 • A számítógépeket csak olvasójeggyel rendelkező tagok vehetik igénybe.
 • Az igénybevétel módja:
  • A Könyvtárba történő belépéskor az olvasó köteles bemutatni olvasójegyét a könyvtárosnak.
  • A könyvtáros tájékoztatást nyújt arról, hogy melyik számítógép szabad, majd feljegyzi az olvasó nevét, olvasójegyének számát, a szabad munkaállomás számát és a gép használatba vételének időpontját.
  • A számítógép és internethasználat első órája minden olvasójeggyel rendelkező olvasó számára ingyenes. Az első óra lejárta után a használat díja minden megkezdett órában 200Ft.
  • Az olvasó köteles tájékoztatni a könyvtárost a munkaállomás elhagyásáról, továbbá köteles az esetleges használati díjat megfizetni.

Ingyenes szolgáltatások:

 • beiratkozás
 • kölcsönzés
 • helyben olvasás
 • számítógép és internethasználat 1 óra időtartamig

Térítéses szolgáltatások:

 • Számítógép és internethasználat az 1. ingyenes óra utáni minden megkezdett órában: 200Ft
 • Szkennelés 10 Ft/oldal
 • Fénymásolás: A4-es egyoldalas 10 Ft/oldal
 • Fekete-fehér nyomtatás: A4-es egyoldalas 10Ft/oldal
 • Színes nyomtatás:
  • A4-es szöveg: 30 Ft/oldal
  • A4-es kép 120 Ft/oldal
  • A4-es vegyes (kép és szöveg) 80 FT/oldal
 • A nem határidőre visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, melynek összege: 10Ft/nap/dokumentum

A könyvtár és az olvasóterem használata (házirend)

 • A könyvtárhasználat minden esetben olvasójeggyel történhet.
 • Az olvasótermet minden beiratkozott olvasó használhatja. Az olvasóterem a helyben olvasást szolgálja.
 • A könyvtár állományából csak kölcsönözhető dokumentum vihető ki.
 • Az olvasótermek állományát az olvasótermekből kivinni tilos, a fénymásolni vitt dokumentumokat is be kell mutatni.
 • A könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden könyvtárhasználó ügyelni köteles.
 • Az olvasótermet csendben, a többi olvasó munkájának megzavarása nélkül kell használni.
 • Az olvasóteremben nem szabad ételt és/vagy italt fogyasztani.
 • Az olvasóteremben és az egész Könyvtár területén TILOS a dohányzás!
 • Az olvasóteremben mobiltelefont használni nem szabad!
 • A könyvtár csendjét zavarni, hangoskodni tilos!
 • A számítógép használata közben nem szabad hangosan, a többi olvasó nyugalmát zavaró módon zenét hallgatni/videót nézni.
 • A könyvtár szolgáltatásait a látogatók csak megfelelő öltözékben vehetik igénybe.
 • Téli időszakban kérjük, kabátját a fogason helyezze el!
 • A könyvtár látogatói kötelesek megóvni az általuk kölcsönzött és használt dokumentumokat, valamint a könyvtár berendezését. Az okozott kárt kötelesek megtéríteni.